به آزمون خودتان خوش‌آمدید

موقع ناراحتی چه میکنید؟

آیا خوردن احساسی دارید یا نه

موقع تنهایی چه میکنید؟